Dr Dejan Pilčević, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu, Klinika za nefrologiju, Odeljenje za peritoneumsku dijalizu, od 2005.g. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. Specijalizacija iz interne medicine, Vojnomedicinska akademija...

Dr Neven Vavić, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Vojno medicinska akademija u Beogradu, klinika za nefrologiju, odeljenje za transplantacije bubrega od 1998., načelnik II odeljenja Kliničke nefrologije, načelnik odeljenja za razbijanje...

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Institut za Urologiju i nefrologiju, Klinika za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije od 1987. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor je na katedri interne...

Prof. dr Ljubica Đukanović, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor interne medicine od 1996, u penziji od 2003. Klinika za nefrologiju Kliničkog centra Srbije od 1988,...

Puk. prof. dr sc. Djoko Maksić, nefrolog

Doktorsku disertaciju pod naslovom ?Korelacija urinarnih i serumskih koncentracija inflamatornih citokina sa klinicko laboratorijskim i patohistološkim karakteristikama kod bolesnika sa IgA nefropatijom?, odbranio je 1996. godine u Vojnomedicinskoj akademiji.

Dr Rajko Hrvačević

Roden 1957. god. u Visokom, Bosna i Hercegovina gde je završio osnovnu školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1981. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Obavezan lekarski staž zavrsio je u Vojnoj bolnici u Sarajevu u periodu od 1981. do 1983. god.

Dr Dragiša Stojković

Roden 1943. godine. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1966. godine, kao najmlađi lekar u generaciji, u 23. godini života. Radio kao lekar opšte prakse u DZ Pancevo i DZ Zvezdara. Započeo specijalizaciju iz interne medicine kao lekar preduzeća Ivan Milutinovic -PIM, koje je gradilo luku u Misurati u Libiji.