Vazodepresorne sinkope

Najčešći tip je vazodepresorna sinkopa koja se karakteriše iznenadnim padom krvnog pritiska i usporenom akcijom srca. Uzročni stimulator može biti senzorium (iznenadan bol) ili potpuno emocionalan ...

Narkolepsia

Narkolepsia je hroničan klinički sindrom nepoznate etiologije koji se karakteriše ponavljanjem epizoda nekontrolisane želje za spavanjem. Često je udružena sa prolaznim gubitkom tonusa muskulature

Stupor i koma

Pod stuporom se podrazumeva delimični ili potpuni gubitak svesti. Koma predstavlja potpuni gubitak svesti iz koje se bolesnik ne može probuditi čak ni pod dejstvom bolnih nadražaja.

Poremećaji svesti

Poremećaji senzorijuma (svesti) mogu biti udruženi sa smanjenom motornom aktvnošću (stupor ili koma) ili povećanom motornom aktivnošću (uzbuđenje, delirium, mania). Poremećaji senzorijuma se kreću od delimičnog pomućenja do kompletnog gubitka svesti.

Doc. dr Nataša Cerovac, neurolog

Radno iskustvo: 1992. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, mesto Šefa odseka za neonatalne neurološke poremećaje Medicinski fakultet u Beogradu, docent, predmet neurologija. 1999....

Prof. Dr sci. Zvonimir Lević

Prof.dr Zvonimir Lević je rođen u Vrnjačkoj Banji, 4. avgusta 1936. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1961. godine; specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1967, a redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu postao je 1987. godine.

Periferne povrede nerava

Periferne povrede nerava nastaju od proste kontuzije koja dovodi do privremene disfunkcije, pa do kompletne anatomske sekcije koja pak dovodi do totalnog prekida funkcije; može nastati prilikom laceracije, preloma kostiju, povreda u vidu nagnječenja, ili prilikom penetrantnih povreda.

Bellova paraliza

Bellova uzetost je paraliza celokupne muskulature jedne strane lica, koja obično napreduje posle izlaganja hladnoći i traumi. Može da se javi u svakom dobu starosti, ali se ipak nešto češće javlja između 20-tih i 50-tih godina.

Polineuritis (Polyneuritis)

Polvneuritis je sindrom koji se karakteriše širokim senzornim i motornim poremećajima perifernih živaca. Javlja se u bilo kojim godinama života, mada je najčešći u mladosti ili srednjim godinama starosti, naročito u muškaraca. U najvećem broju slučajeva prisutne su neinflamatorne degeneracije u periferenim živcima.