Prof. dr Radoš Zečević, dermatovenerolog

0
305

Radno iskustvo:
2008. i dalje Profesor Medicinski fakultet VMA, MO, dermatoveneorologija
2003. i dalje Docent VMA, dermatovenerologija
2002. i dalje Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA
1997. i dalje Načelnik II odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti VMA
1996. i dalje Primarijus SLD
1994. i dalje Asistent za predmet dermatovenerologija, VMA
Mentor dela specijalističkog staža iz dermatovenerologije
1992. i dalje Načelnik alergološko-imunološke laboratorije Klinike za kožne i polne bolesti VMA; 1989. – 1992. Lekar specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
1986. – 1989. Specijalizacija dermatovenerologije (VMA Beograd)

1981. – 1986. Lekar opšte prakse (Garnizonska ambulanta Sarajevo)

Obrazovanje:
1974. – 1980. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1986. – 1989. Specijalizacija dermatovenerologije (VMA Beograd)
1999. Magistar medicinskih nauka („Značaj promena na koži za procenu aktivnosti sistemskog eritemskog lupusa“, Vojnomedicinska kademija, Beograd)
2002. Doktor medicinskih nauka („Značaj Lupus band testa za procenu aktivnosti sistemskog eritemskog lupusa“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Publikacije:
Objavio preko 100 stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima, zbornicama domaćih kongresa, radova štampanih kao abstrakt u zbornicama sa domaćih i stranih stručnih skupova, napisao veći broj poglavlja u knjigama.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:
2011. i dalje Predsednik Predsedništva dermatovenerološke sekcije SLD
1989. i dalje Dermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva
1997. i dalje Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju

Strani jezici:
Engleski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)