Prof. dr Nada Kostić, endokrinolog

0
1221

Prof. dr Nada Kostić rodjena je u Beogradu 17.05.1956 godine. Osnovnu školu, gimnaziju, Medicinski fakultet (prosečna ocena 9,30) i 3 godine Filozofskog fakulteta (odsek Kliničke psihologije) završila je u Beogradu.

Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1990 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom. Na Klinici za Internu medicinu- KBC Dr Dragiša Mišović radi od 1984 godine. Poseduje i zvanje subspecijaliste endokrinologa.

Zvanje magistra nauka stekla je 1989 godine odbranom magistarske teze pod naslovom: Fibrinolitička aktivnost krvi i agregacija trombocita u insulinnezavisnih dijabetičara. Mentor: Prof. Dr Ranisav Lazić. Komisija za odbranu u sastavu: Prof. Dr Dragan Micić, Prof. Dr Milica Čolović.

Zvanje doktora medicinskih nauka stekla je 1993godine odbranom doktorske disertacije pod naslovom: Ispitivanje povezanosti autonomne neuropatije i gastrointestinalnih peptida u insulinnezavisnih dijabetičara. Mentor: Prof. Dr Miroslava Zamaklar. Komisija za odbranu u sastavu: Prof. Dr Obren Popović, VNS Radoslava Novaković, Prof. dr Mirolava Zamaklar. Objavila preko 300 radova od čega 14 u bazi CC i SCI a 24 u Medline bazi. Osim toga ona je učestovala u raznim kliničkim studijama, u mnogim kao glavni istraživač (npr. klinička studija treća faza o Novorapidu 2002.god, klinička studija treća faza o bronhodilatatorima 2010. god)

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu za asistenta na predmetu Interna medicina, izabrana je 1989 godine, za docenta 1995, a u zvanje vanrednog profesora 2000 godine reizabrana 2005 i 2010 godine. Izabrana za redovnog profesora januara 2013 godine.

Član je katedre za poslediplomsku nastavu iz Endokrinologije i Kardiologije. Stalni je član i zamena u komisijama za specijalističke i subspecijalističke i magistarske ispite; Izabrana za šefa nastavne baze KBC Dr Dragiša Mišović a potom i Šefa nastavne baze Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje na kojim se funkcijama nalazi i sada.

Učestvovala je aktivno kao predavač na većem boju seminara medicinske edukacije iz oblasti dijabetologije u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa medjunarodnim učešćem.

Član je većeg broja medjunarodnih i domaćih udruženja (ADA-američko, EASD-evropsko udruženje za dijabetes), član je Ekspertske grupe za dijabetes pri Republičkom Ministarstvu zdravlja, bila je podpredsednik Lige za hipertenziju Srbije i Crne Gore, i aktivna u etičkom komitetu i odboru za dijabetes i lipide SLD. Takodje član je i udrženja za edukaciju dijabetičara Srbije i Crne Gore.

Od nagrada je dobila zahvalnicu Farmaceuta bez granica i Srpskog Lekarskog Društva i Plaketu KBC Dr Dragiša Mišović za doprinos u razvoju ustanove.

Prof dr Nada Kostić bila je ministar zdravlja u prvoj demokratskoj-prelaznoj vladi Republike Srbije 2000 godine, a potom generalni direktor KBC Dr Dragiša Mišović od 2001-2003 godine. Sada se nalazi na mestu Pomoćnika generalnog Direktora za nauku i naučno istraživački rad i edukaciju i usavršavanje zdravstvenih radnika. Sada na mestu Upravnika Klinike za Internu medicinu.