Ass. dr. sci. Dejan Nikolić, fizikalna medicina

0
145

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Obrazovanje:
Poslediplomski subspecijalistički diploma tečaj iz kliničke Neurofiziologije-Elektromiografija (EMG), Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Doktorat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Magisterijum, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Publikacije:
Do sada je kao autor ili koautor publikovao preko 50 radova u domaćim i stranim časopisima i monografijama

Stručna usavršavanja:
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
European Academy of Paediatrics
Udruženje fizijatara Srbije
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Udruženje pedijatara Srbije
Recezent u Archives of Medical Science
Recezent u Muscle & Nerve
Recezent u Journal of Sports Sciences

Posebna interesovanja:
Elektromioneurografija (EMNG) odraslih i dece, i pedijatrijska rehabilitacija

Nagrade:
“Zlatna plaketa” – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograde, JUSAD studija

Strani jezici
Engleski (tečno), Ruski (srednji nivo), Slovenački (osnovni nivo)

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)