Arifon (indapamid)

0
1243

Sastav: Jedna tableta sadrži 2,5 mg indapamid hemihidrata.

Dejstvo: Arifon ima jasno izraženo vazoailatatorno delovanje koje se ispoljava smanjenjem perifernog otpora u krvnim sudovima. Arifon utiče, na migraciju jona (pre svega kalcijumskih jona) kroz ćelijske opne glatke muskulature krvnih sudova, 4to utiče na smanjenje aktivnosti vazopresornih agenasa. Ovim mehanizmom smanjuje se vazokonstrikcija i dolazi do normalizacije perifernog vaskularnog otpora. Pored direktnog vazodilatatornog delovanja, Arifon, u dozama od 2,5 do 5,0 mg/dan, ispoljava i umereno diuretičko delovanje.

Indikacije: Arterijske hipertenzije blagog i umerenog intenziteta.

Doziranje i način primene: Antihipertenzivni efekat se obično postiže uzimanjem jedne dražeje Arifona dnevno, tj. sa 2,5 mg indapamida/dan. Izuzetno, u bolesnika sa rezistentnom hipertenzijom dozu treba povećati na 5,0 mg dnevno. Pri ovim dozama diuretički efekat Arifona je umeren. Daljim povećanjem doze pojačava se diuretički efekat ali on nije praćen proporcionalnim rastom antihipertenzivnog odgovora.

Ukupnu dnevnu dozu Arifona nije potrebno menjati kada se on, u tečenju hipertenzije, kombinuje sa drugim antihipertenzivnim lekovima. Hipertoničari sa udružendrn bubrežnom insuficijencijom takođe ne zahtevaju korigovanje terapijske doze Arifona.

Kontra indikacije: Arifon je kontraindikovan kod akutnih cerebralnih krvarenja, kod hiperaldosteronizma, u bolesnika sa teškom insuficijencijom jetre i osoba preosetljivih na sulfonamide.

Neželjena dejstva: Arifon se najčešće vrlo dobro podnosi. Nuspojave su retke i obično su biagog intenziteta. Hipokalemija, ima učestalost od 3% (doza 2,5 mg/dan) do 7% (doza 5 mg/dan). Alergijske manifestacije na koži javljaju se u manje od 5% bolesnika. Pojedinačno se opisuju slučajevi ortostatske hipotenzije, glavobolje, vrtoglavice, uznemirenosti, grčeva u mišićima, mučnine i smanjenja libida.

Interakcije: Arifon ne treba davati zajedno sa litijum karbonatom jer smanjuje njegov bubrežni klirens i povećava rizik endogena intoksikacije litijumom.

Način izdavanja: Lek se može izdati samo uz lekarski recept.

Odgovorni autori:
Zorka farma, Šabac
Les Laboratories Servier