Ass. Dr Nenad Ratković, internista, kardiolog

0
571

Radno iskustvo:
Vojnomedicinska Akademija u Beogradu, Klinika za urgentnu internu medicinu od 1993.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1986. godine
Specijalizacija iz interne medicine 1997.godine na Vojnomedicinskoj akademiji
Subspecijalizacija iz kardiologije 2001. na Vojnomedicinskoj akademiji
Magisterijum iz oblasti kardiologije sa temom ,,Pojačan inflamatorni odgovor kod pacijenata sa prvim AIM i nesignifikantnom stenozom infarktne arterije” odbranio 2000.
Doktorski rad odbranio 2010. na VMA na temu: Prognosticki značaj odredjivanja koncentracija solubilnog CD40liganda, solubilnog IL-2 receptora I IL-1 beta u perifernoj


krvi kod bolesnika sa perkutanom koronarnom intervencijom

Posebna edukacija:
Transezofagealni ultrazvuk
Implantacija privremenih i stalnih pace-makera

Publikacije
Autor i koautor više od 30 radova objavljenih u našim I inostranim časopisima

Profesionalna članstva
1. Europe Society of Cardiology
2. Acute Cardiovascular Care Association (Europe)
3. Udruzenje kardiologa Srbije
4. Udruzenje koronarnih jedinica Srbije

Strani jezici
Engleski i francuski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)