Hemopres (hidrohlorotiazid, amilorid)

0
867

Sastav: Jedna tableta sadrži hidrohlorotiazid 50 mg, amilorid hidrohlorid 5 mg.

Dejstvo

Hemopres aktivne komponente su hidrohlorotiazid i amilorid. Hidrohlorotiazid je diuretik i antihipertenziv. On deluje na mehanizam resorpcije elektrolita u distalnim tubulima, odnosno on povećava izlučivanje natrijuma i hlorida. Hidrohlorotiazid se ne metaboliše, već se izlučuje putem bubrega. Amilorid pose-duje u poređenju sa tiazidnim diureticima slabije natriuretsko, diuretsko i antihipertenzivno delovanje. Inhibicijom reapsorpci-je natrijuma u distalnim tubulima, on smanjuje izlučivanje kali-juma. Hemopres omogućava diuretsko i antihipertenzivno delovanje (prvenstveno zbog hidrohlorotiazida), dok druga aktivna komponenta amilorid sprečava gubitak kalijuma koji može da se javi kod pacijenata koji uzimaju tiazidne diuretike. Početak de-lovanja Hemopres-a nastupa nakon 1-2 sata od uzimanja leka i traje oko 24 sata.

Indikacije: Arterijska hipertenzija; Kongestivna srčana insuficijencija sa hipokalemijom

Doziranje i naćin primene

Arterijska hipertenzija – uobičajeno doziranje je 1-2 tablete dnevno. Povećanje doze iznad 2 tablete dnevno nema dodatnog efekta. Kada se postigne zadovoljavajuće sniženje krvnog pritiska, smanjiti dozu do najmanje kojom se sniženje pritiska uspešno održava. Kongestivna srčana insuficijencija – početna doza je 1-2 tablete dnevno. Doza se prema potrebi može povećavati, ali ne srne da pređe 4 tablete dnevno.

Neželjena dejstva

Hemopres se obično dobro podnosi. Neželjena dejstva su retka, blaga i prolazna. Zabeleženi su blagi gastrointestinalni poremećaji – anoreksija, mučnina, nadimanje, opstipacija i dijareja. Takođe su primećene i neke neželjene pojave vezane sa diure-zom – suva usta, žeđ, parestezije, malaksalost, brzo zamaranje, ortostatska hipotenzija. Javljaju se i ospa na koži i pruritus.

Kontraindikacije
Hiperkalemija (vrednost kalijuma u plazmi veća od 5,5 mEq/l), istovremena primena lekova koji sadrže kalijum, teška bubrežna oboljenja (anurija, akutna bubrežna insuficijencija, teška progresivna bubrežna oboljenja, dijabetična nefropatija), poznata preo-setljivost na lek. Hemopres se ne srne davati deci.

Mere opreza

Terapiju treba provoditi oprezno kod bolesnika sa dijabetom, teškim oštećenjem bubrega i jetre. Kod bolesnika koji su na terapiji insulinom ili uzimaju neke druge antihipertenzivne lekove, treba prilagoditi dozu. Potreban je oprez kod istovremenog uzimanja HEMOPRES-a i alkohola, narkotika i barbiturata, jer može doći do pojačavanja eventualno prisutne ortostatske hipoten-zije. Kod bolesnika sa poremećenim metabolizmom urata može doći do pojave hiperurikemije.

Način čuvanja: Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.
Način izdavanja: Lek se može izdati samo uz lekarski recept.

Odgovorni autori:
Panfarma, Beograd