Vazotal (amlodipin)

0
5904

Sastav
1 tableta sadrži: amlodipin 5 mg (u obliku amlodipinbesilata) ili 10 mg

Dejstvo
Vazotal (amlodipin) je antagonist kalcijuma dihidropiridinske strukture druge generacije.
On sprečava transmembranski influks jona kalcijuma u srčani mišić, vaskularne i druge glatke mišiće kroz kalcijumske kanale 1tipa. Antihipertenzivno dejstvo je posledica relaksacije arteriola i arterija i snižavanja perifernog vaskularnog otpora. Mehanizam dejstva kod angine pektoris nije potpuno objašnjen, ali ublažavanje ishemijskih tegoba može nastupiti iz dva razloga:

– vazodilatacije arteriola i smanjivanja ukupnog perifernog otpora, a zato štonema refleksne tahikardije, nastaj e rasterećen) e srca koje smanjuje potrošnjukiseonika i potrebe srčanog mišića za energijom;
– vazodilatacije glavnih koronarnih arterija i arteriola u ishemijskim i zdravimdelovima srca; ova regionalna vazodilatacija povećava dopremu kiseonikakod bolesnika sa spazmom koronarnih arterija (Prinzmetalova i druge vrsteangine).

Farmakokinetika

Farmakokinetiloj amlodipina oblikuje dobra i usporena resorpcija tokom 612 sati i stabilno održavanje koncentracija u plazmi. Stabilne terapijske koncentracije u plazmi postižu se posle 78 dana uzastopnog doziranja. Amlodipin se ekstenzivno metaboliše u jetri do neaktivnih metabolita, a u mokraći se izlučuje oko 10% nepromenjene supstance i 60% metabolita. Poluvreme eliminacije od oko 36 sati omogućava uzimanje leka samo jednom dnevno.

Indikacije
– Arterijska hipertenzija za monoterapiju i kao lek prvog izbora kod većine pacijenata.
– Ishemijska bolest srca stabilna hronična angina u monoterapiji ili u kombinaciji sa drugim antianginoznim lekovima.
– Vazospastična angina Prinzmetalovog tipa — u monoterapiji ili u kombinaciji sa drugim lekovima.

Doziranje i način primene

Hipertenzija Početna doza je 5 mg amlodipina jednom dnevno. Dozu treba dalje individualno podešavati prema postignutom efektu i podnošljivosti. Načelno, dozu treba povećati u intervalima od 7 -14 dana, tako da lekar može dobro proceniti efikasnost leka pri svakom nivou doziranja.
Ishemijska bolest srca i vazospastična angina Preporučena doza amlodipina je 510 mg, s tim što se manje doze daju starijim osobama i bolesnicima sa insuficijencijom jetre.
Za većinu bolesnika adekvatna doza je 10 mg dnevno. Kod bolesnika sa insuficijencijom bubrega daju se uobičajene doze preparata. Kod bolesnika sa insuficijencijom jetre amlodipin treba davati oprezno, jer oštećenje jetre usporava metabolizam amlodipina i produžava poluvreme eliminacije.

Neželjena dejstva

U kontrolisanim studijama amlodipin je, više nego placebo, izazivao: edeme, glavobolju, malaksalost, crvenilo, nauzeju i palpitacije. Glavobolja jeste bila najčešće prijavljivano neželjeno dejstvo, čak nešto više u placebo grupi nego kod lečenih amlodipinom, pa je nejasno koliko se može pripisati leku. Prekid terapije amlodipinom zbog neželjenih dejstava u kontrolisanim studijama se dešavao retko, samo kod 1,5% bolesnika, što nije bilo signifikantno veće od 1% u placebo grupi.

Doznozavisna neželjena dejstva amlodipina su najčešće edemi i glavobolja, karakteristični za antagoniste kalcijuma kao grupu, a ostala doznozavisna neželjena dejstva su: vrtoglavica, crvenilo, palpitacije, malaksalost, abdominalni bol i pospanost.

Raznovrsna neželjena dejstva su zapažena u kontrolisanim i otvorenim studijama, ali sa znatno manjom incidencom i kod kojih nije moguće ustanoviti kauzalnu vezu. Ovde se ona navode po sistemima radi upozorenja na mogućnosti da se jave u praksi.

– Alergijske reakcije: pruritus, ospe, makulopapularna ospa.
– Autonomni nervni sistem: suvoća usta, pojačano znojenje, žeđ.
– Kardiovaskularni sistem: aritmije (uključujući ventrikularne tahikardije i atrijalnu fibrilaciju), bradikardija, bol u grudima, hipotenzija, periferna ishemija, sinkopa, tahikardija, ortostatska hipotenzija sa vrtoglavicom.
– CNSIPNS: hipoestezija, parestezija, tremor, vrtoglavica.
– Čula: poremećaji vida, konjunktivitis, diplopija, peckanje u očima, zujanje u ušima.
– Gastrointestinalni trakt: anoreksija, disfagija, dispepsija, hiperplazija gingiva, povraćanje, dijareja, flatulencija, opstipacija.
– Hematološki poremećaji: leukopenija, purpura i trombocitopenija.
– Jetra: holestaza, hepatitis i žutica.
– Mišićnoskeletni sistem: artralgija, artroza, mijalgija, grčevi mišića.
– Opšte stanje: astenija, zamor, malaksalost, bolovi u leđima, crvenilo, navale vrućine, dobijanje u težini.
– Psihičke tegobe: seksualna disfunkcija, nesanica, nervoza, depresija, košmarni snovi, anksioznost, depersonalizacija.
– Respiratorni sistem: dispneja, epistaksa.
– Urinarni sistem: učestalo mokrenje, poremećaji mokrenja.

Kontraindikacije

Preosetljivost na amlodipin i ostale sastojke leka.

Interakcije

Posebno su ispitivane potencijalne interakcije amlodipina sa digoksinom, cimetidinom, varfarinom i hranom, ali nije ustanovljeno da istovremena primena ovih lekova ili hrane utiče na terapijske efekte amlodipina ili da amlodipin nepoželjno utiče na dejstva pomenutih lekova. CYP3A4 zavisne interakcije.

Amlodipin povećava nivoe koncentracija ciklosporina u plazmi zbog konkurentskog metabolizma preko citohroma CYP3A4, što pojačava toksičnost ciklosporina.

Ketokonazol inhibira citohrom CYP3A4 i usporava metabolizam amlodipina, što može pojačati delotvornost i neželjena dejstva amlodipina. Slične interakcije se mogu očekivati i od ostalih inhibitora citohroma CYP3A4: itrakonazol, eritromicin, inhibitori HIVproteaza i nefazodon.

Sok od grejpfruta sadrži jedan ili više sastojaka koji intoniraju CYP3A4. Konzumiran u količini od 250 ml blago usporava metabolizam amlodipina i povećava njegove maksimalne koncentracije u plazmi, kao i površinu ispod krive. Veće količine soka od grejpfruta mogu znatno usporiti farmakokinetiku amlodipina, pojačati dejstva i povećati incidencu i težinu neželjenih dejstava.

Ostale interakcije

U kliničkim studijama amlodipin je bezbedno kombinovan sa tiazidnim diureticima, beta bloka torima, ACE inhibitorima, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, antibioticima i oralnim antidijabeticima.

Oprez

Trudnoća i dojenje amlodipin treba izbegavati u trudnoći i u periodu dojenja, jer prolazi kroz placentu, a za majčino mleko nema pouzdanih podataka. Kod dece nije ustanovljena efikasnost niti bezbednost primene amlodipina. Kod starih osoba i bolesnika s insuficijencijom jetre Vazotal® treba primenjivati oprezno, terapiju početi manjim dozama, da bi se smanjio rizik od neželjenih dejstava. Kod bolesnika sa smanjenom funkcijom jetre, treba redovno kontrolisati enzime jetre. U početku terapije amlodipinom, moguće je pogoršanje simptoma angine pektoris.

Kod bolesnika sa stenozom aorte, amlodipin treba oprezno primenjivati jer može doći do smanjene oksigenacije organa usled lekom izazvane hipotenzije i inače smanjenog minutnog volumena srca. Kod bolesnika sa kongestivnom insuficijencijom srca, amlodipin treba oprezno primenjivati, naročito ako se daju i beta blokatori. Ako se pojave kožne reakcije tipa eritema multiforme ili eksfolijativni dermatitis, treba obustaviti primenu amlodipinu.

Predoziranje i lečenje trovanja

Simptomi predoziranja amlodipina su muka, slabost, vrtoglavica, pospanost, konfuzija i poremećaj govora. Značajna i produžena hipotenzija i bradikardija mogu dovesti do smanjenja udarnog volumena srca, a može se razviti i refleksna tahikardija.

Kod velikog predoziranja treba obezbediti aktivni monitoring funkcija srca i respiracije.

Neophodno je često merenje krvnog pritiska, a ako se razvije hipotenzija preduzeti standardne mere: podignuti ekstremitete i dati intravenske infuzije rastvora elektrolita za korekciju hipovolemije. Ako to nije dovoljno da se eliminiše hipotenzija, treba dati vazokonstriktore (npr. fenilefrin, dopamin ili noradrenalin) i pratiti diurezu.

Intravenska primena kalcijum glukonata može pomoći da se savlada blokada kalcijumskih kanala amlodipinom. Hemodijaliza nije efikasna jer je amlodipin u visokom procentu vezan za albumine plazme.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Odgovorni autori:
Panfarma, Beograd