Ass. dr Maja Lačković, psihijatar

0
764

Radno iskustvo:
2001. – opšti lekarski staž završila u Kliničkom centru Srbije kao plaćeni stažer Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2001. – položila stručni ispit za doktora medicine
2000. – zaposlila se na Institutu za psihijatriju KC Srbije, Centar za hospitalno lečenje mentalnih poremećaja ″Vladimir Vujić″
2006. – položila specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim uspehom
2006. – specijalista na odeljenju za afektivne poremećaje Centra za hospitalno lečenje mentalnih poremećaja Klinike za psihijatriju KCS
2011. – klinički asistent na predmetu Psihijatrija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje:
1994/95. – upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000. – diplomirala; prosečna ocena 9,80; iz predmeta psihijatrija ocena 10.
2004. – 2012. – učestvovala u više kurseva Kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta (KME), Srpskog lekarskog društva, Kliničkog Centra Srbije i Centra za naučno-istraživački rad Kliničkog Centra Srbije, Udruženja psihijatara Srbije, Psihijatrijske sekcije Srpskog Lekarskog Društva, kao i Edukativnih simpozijuma i seminara Klinike za psihijatriju KCS .
2010. – odbranila magistraski rad pod nazivom: ″Psihijatrijski poremećaji kod bolesnika sa naslednim bolestima malih krvnih sudova mozga″ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Nastavna delatnost:
1996/1997. – 1999/2000. – demonstrator na predmetu Histologija i embriologija za nastavu na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1989/1999. – član redakcije stručno-naučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu ″Medicinski podmladak″
1999/2000. – sekretar redakcije stručno-naučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu ″Medicinski podmladak″
Zamenik urednika stručno-naučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu ″Medicinski podmladak″.
2010/2011. – izvodila praktičnu nastavu (vežbe) iz psihijatrije uz superviziju nastavnika po odluci katedre psihijatrije održane 31.01. 2011 uz odobrenje Uprave škole
2011. – izabrana u zvanje klinički asistent na predmetu Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Naučni rad:
2000/2001 – upisala Poslediplomske studije iz socijalne psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2010 – odbranila magistarski rad pod nazivom: ″Psihijatrijski poremećaji kod bolesnika sa naslednim bolestima malih krvnih sudova mozga″ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Objavila 35 naučnih radova od kojih 10 radova u celini u časopisima indeksiranim u CC ili SCI, 1 rad kao letter (short note), 2 rad u časopisu indeksiranom u SCI Expanded, 10 radova koji nisu indeksirani u gore navedenim bazama podataka, 1 ceo rad u zborniku nacionalnog skupa, 7 izvoda u zborniku međunarodnog skupa i 10 izvoda u zborniku nacionalnog skupa

Oblasti istraživanja:
Psihijatrija: depresija i kognitivni pad kod bolesti malih krvnih sudova mozga, oksidativni stres kod unipolarne i bipolarne depresije

Projekti:
Dva naučno-istraživačka projekta u kojima je proučavala psihijatrijske manifestacije i kognitivne poremećaje kod bolesti krvnih sudova mozga:
2006 – 2010 – saradnik u naučno-istraživačkom projektu br. 145074 pod nazivom ″Citohistološka, imunohistohemijska i klinička istraživanja vaskularnog remodelovanja u bolestima krvnih sudova i angiogenezi″ koga je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
2011 – 2014 – saradnik u Integrativnom interdisciplinarnom projektu br. 41002 pod nazivom ″Karotidna bolest u Srbiji: patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci″ koga finasira Ministarstvo za prosvetu i nauku Vlade Republike Srbije

Stručno usavršavanje i ostali vidovi edukacije:
“Zonalna škola za mlade psihijatre kao deo Institucijalnog programa za mlade psihijatre” održan 21-22. 10. 2008. godine u Beogradu u organizaciji Svetske psihijatrijske organizacije i Udruženja psihijatara Srbije.
“Rane psihoze – izazov za prevenciju, dijagnostiku i terapiju”, održan 04 – 05. 11. 2010. godine u Beogradu u organizaciji Klinike za prihijatriju KCS u saradnji sa Udruženjem psihijatara Srbije, Psihijatrijskom sekcijom Srpskog lekarskog društva i Sekcijom mladih psihijatara.
“Stres” – održan 28. 05. 2010. u organizaciji Srpskog lekarskog društva i Sekcije za kliničku farmakologiju, Beograd
“Klinički algoritmi za lečenje psihijatrijskih poremećaja”, održan 7. 06. 2011. godine u Beogradu u organizaciji Klinike za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije i Centara za naučno-sitraživački rad Kliničkog Centra Srbije.
“Stigma kao prepreka u prevenciji i lečenju mentalnih poremećaja”, održan 13. 06. 2011. godine u Beogradu u organizaciji Klinike za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije, Udruženja psihijatara Srbije i Psihijatrijske sekcije Srpskog Lekarskog Društva.
Radionica “How to develop program against stigma and discrimanation because of schizophrenia (Prof. Dr Norman Sartorius)”, održan 14. 06. 2011. godine u Beogradu u organizaciji Klinike za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije i Udruženja psihijatara Srbije.
Profesionalna članstva
Član Srpskog lekarskog društva
Član Lekarske komore Srbije

Strani jezici
Engleski jezik

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com