Ass. mr sci. Zvezdan Stefanović, opšti hirurg

0
638

Radno iskustvo:
Od 1995. zaposlen u Hirurškoj klinici KBC Zvezdara u Beogradu

Obrazovanje:
Studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao sam školske 1987. godine i diplomirao 1992. godine sa prosečnom ocenom 8,76.
Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom 1998. godine.
Poslediplomske studije upisao sam 1993. godine iz naučne oblasti Vaskularna hirurgija sa angiologijom. Magistarsku tezu pod nazivom „Tretman dijabetesnog stopala oksigenoterapijom“ odbranio sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003. godine, a poslediplomske studije završio sa prosečnom ocenom 9,25.

Sertifikat za samostalni rad u endoskopskoj (laparoskopskoj) hirurgiji dobio sam 2006. godine.

Nastavna delatnost:
Od 1997. asistent u dopunskom radnom odnosu na predmetu Opšta hirurgija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Od 1997. asistent pripravnik za predmet Opšta hirurgija
Od 2003. asistent na predmetu Opšta hirurgija

Drugi vidovi angažovanja u stručnom radu:
Predavač u profesionalnoj edukaciji zdravstvenih radnika u patronažnoj službi i službi kućne nege i lečenja u organizaciji CARE International-Yugoslavia
Stalni predavač i ispitivač na kursu prve pomoći Agencije za primenjenu bezbednost „Progard Securitas“.

Naučno-istraživačka delatnost:
Kao saradnik-istraživač, učesnik u više međunarodnih multicentričnih studija:
– 2003. godine u studiji pod nazivom: “Postoperative Pain Managament -VANH – 36“
– 2005. godine u studiji pod nazivom: „Comparing Cubicin (Daptomycin for injection) with Vancomycin in the treatment of cellulitis or erysipelas „
– 2006. godine u Meronem (Meropenem) studiji firme Astra Zeneca, UK, u lečenju bolesnika sa teškim infekcijama u intenzivnoj nezi

Publikacije:
Objavio 34 naučna i stručna rada – u časopisima nacionalnog značaja, na međunarodnim skupovima i nacionalnim skupovima.
Rad pod nazivom: “Hyperbaric oxygen in treatment of diabetic foot syndrome”, 2005, nagrađen kao najbolji na XV Kongresu udruženja angiologa i vaskularnih hirurga Mediterana u Palermu.

Profesionalna članstva:
Srpsko lekarsko društvo, bio tehnički sekretar Hirurške sekcije SLD
Evropsko udruženje za vaskularnu hirurgiju (ESVS)
Udruženje flebologa Srbije, onkologa, herniologa, koloproktologa
Udruženja endoskopske hirurgije

Strani jezici:
Engeleski jezik

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)