Dr Dragana Ristić, pedijatar

0
456

Biografija: Rođena sam u Prištini. Osnovnu i srednju školu završila sam u Lipljanu odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini završila sam 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,13. Zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini stekla sam 1996. godine odbranivši rad pod naslovom “Etiologija, klinička slika i komplikacije akutne dijareje kod hospitalizovane odojčadi”. Mentor rada je bila Prof. dr V. Lazić. Specijalistički staž iz pedijatrije obavljala sam na Medicinskom fakultetu u Prištini i Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položila 1997. godine na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa odličnim uspehom. Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisala sam 2006 godine, a zvanje subspecijaliste stekla sam 2010 godine odbranivši rad pod nazivom “Kliničke manifestacije holelitijaze kod dece” sa odličnom ocenom.

Mentor rada je bio Prof. dr Nedeljko Radlović. Zvanje primarijusa dodeljeno mi je od strane Ministarstva zdravlja 2008. godine. Nakon završenih studija zasnivam stalni radni odnos na Dečjoj klinici u Prištini. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini izabrana sam u zvanje asistenta pripravnika, na predmetu pedijatrija 1994 godine, a u zvanje asistenta 1998 godine, gde sam radila do 2004 godine. Potom zasnivam stalni radni odnos na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, kao specijalista pedijatar. Objavila sam 79 naučno-stručnih radova od kojih sam u 13 prvi autor, a u ostalim koautor.

Uža specijalnost: Gastroenterohepatologija
Oblast delatnosti: Ishrana

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Član sam Srpskog lekarskog društva od 1990. godine.
2. Član sam udruženja pedijatara.

Objavljeni radovi:
1. Mladenović M, Radlović N, Leković Z, Ristić D, Živanović D, Vuletić B, Radlović P. Kliničke manifestacije nepodnošenja proteina kravljeg mleka kod odojčadi. Srp Arh Celok Lek 2005; 133 (7-8): str 348-352.
2. Radlović N, Leković Z, Mladenović M, Ristić D, Radlović V, Lekić V, Vuletić B, Đurđević J, Gajić M. Žilberov sindrom kod dece – naša iskustva. Srp Arh Celok Lek. 2007; 135 (5-6): 317-20.
3. Radlović N, Mladenović M, Leković Z, Ristić D, Radlović P, Lekić V, Đurđević J. Intolerancija glutena. Hrana i ishrana 2005; 46: 24-7.5.
4. Mladenović M, Radlović N, Ristić D, Leković Z, Radlović P, Pavlović M, Gajić M, Puškarević M, Davidović I, Đurđević J. Ariasov ikterus-prolongirana nekonjugovana hiperbilirubinemija izazvana majčinimmlekom. Srp Arh Celok Lek. 2007;135 (11-12):655-8.
5. Janić D, Radlović N, Dokmanović L, Krstovski N, Leković Z, Janković S, Ristić D. Hiper-IgM sindrom kod dečaka s rekurentnom pneumonijom i hepatosplenomegalijom. Srp. Arh Celok Lek 2009;137 (1-2):81-5.

Sistematizacija podataka UDK Tiršova.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)