Dr Aleksandra Milićević Kalašić

0
112

Prim. dr sc. Aleksandra Milićević Kalašić, vanredni profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum;

Član katedre za gerontologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1995. godine;

Osnovne studije medicine, magisterijum iz neuropsihologije, doktorat medicinskih nauka iz oblasti neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je izabrana za istraživača saradnika;

Više od trideset godina radi u vaninstitucionalnoj zaštiti starijih osoba i palijativnom zbrinjavanju: osnivač Odeljenja za neuropsihijatriju sa odsekom za dijagnostiku i terapiju bola Gradskog zavoda za gerontologiju;

Nacionalni korespodent u projektima Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti mentalnog zdravlja (od 2003. do 2011. godine) i gerontologije (od 2011. do danas);

Predsednik zdravstvene komisije Crvenog krsta Srbije od 2010. godine;

Aktivni član nacionalnih i međunarodnih udruženja, potpredsednik Sekcije za psihijatriju trećeg doba Svetske psihijatrijske organizacije;

Učestvovala u radu redakcionih odbora domaćih i međunarodnih časopisa;

Od 2012.godine aktivno sarađuje sa Univerzitetom Berkli, Kalifornija iz oblasti javnog zdravlja preko Fogarty programa, čiji je stipendista;

Višegodišnje iskustvo kao član timova nacionalnih i međunarodnih projekata;

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu.